Đóng

Thông tin từ UNESCO

BẢO VỆ DI SẢN VÀ BỒI DƯỠNG SỰ SÁNG TẠO CỦA CHÚNG TÔI

Trong thế giới kết nối ngày nay, sức mạnh của văn hóa để biến đổi xã hội là rõ ràng. Các biểu hiện đa dạng của nó – từ các di tích lịch sử và bảo tàng ấp ủ của chúng tôi đến các tập quán truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương đại – làm phong phú cuộc sống hàng ngày của chúng tôi theo vô số cách. Di sản tạo thành một nguồn bản sắc và sự gắn kết cho các cộng đồng bị phá vỡ bởi sự thay đổi hoang mang và bất ổn kinh tế. Sáng tạo góp phần xây dựng xã hội cởi mở, toàn diện và đa nguyên. Cả di sản và sáng tạo đặt nền móng cho các xã hội tri thức sôi động, đổi mới và thịnh vượng.

UNESCO là gì?

UNESCO tin chắc rằng không có sự phát triển nào có thể bền vững nếu không có một thành phần văn hóa mạnh mẽ. Thật vậy, chỉ có cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để phát triển dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại cởi mở giữa các nền văn hóa mới có thể dẫn đến kết quả lâu dài, toàn diện và công bằng. Tuy nhiên, cho đến gần đây, văn hóa đã bị mất khỏi phương trình phát triển.

Để đảm bảo văn hóa chiếm vị trí xứng đáng trong các chiến lược và quy trình phát triển, UNESCO đã áp dụng cách tiếp cận ba hướng: nó đi đầu trong việc vận động văn hóa và phát triển trên toàn thế giới, đồng thời tham gia với cộng đồng quốc tế để thiết lập các chính sách và khung pháp lý rõ ràng và làm việc trên cơ sở để hỗ trợ chính phủ và các bên liên quan tại địa phương bảo vệ di sản, tăng cường các ngành công nghiệp sáng tạo và khuyến khích đa nguyên văn hóa.

Các công ước văn hóa nổi tiếng của UNESCO cung cấp một nền tảng toàn cầu duy nhất cho hợp tác quốc tế và thiết lập một hệ thống quản trị văn hóa toàn diện dựa trên quyền con người và các giá trị chung. Các điều ước quốc tế này nỗ lực bảo vệ và bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới bao gồm các di tích khảo cổ cổ đại, di sản phi vật thể và dưới nước, bộ sưu tập bảo tàng, truyền thống truyền miệng và các hình thức di sản khác, và để hỗ trợ sự sáng tạo, đổi mới và sự xuất hiện của các ngành văn hóa năng động.

Công ước về bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu hiện văn hóa (2005)

Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (2003)

Tuyên ngôn quốc tế về đa dạng văn hóa (2001)

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước (2001)

Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (1972)  

Công ước về bảo vệ quyền tác giả và quyền láng giềng (1952, 1971)

Công ước về các phương tiện cấm và ngăn chặn giao thông bất hợp pháp của tài sản văn hóa (1970)

Công ước Hague về bảo vệ tài sản văn hóa trong sự kiện xung đột vũ trang (1954)./.